Deratizace

Hubení hlodavců, potkanů, myší, krys

Provádíme odbornou deratizaci hubení a likvidaci nebezpečných hlodavců a škůdců.

 • hubení potkanů
 • hubení myší
 • hubení krys

Deratizační zákrok se skládá:

 • z průzkumných prací (zjištění druhu hlodavců a stupně zamoření podle stop, volba optimální nástrahy, odstranění příčin výskytu)
 • vlastního hubení a následných prací kontrolních (vč. dokládání spotřebovaných materiálů, odklizení uhynulých hlodavců a bezpečnostních opatření).

Doporučené termíny deratizace:

 • Deratizaci je vhodné provádět preventivně 2x ročně na jaře (v době populační exploze hlodavců) a na podzim (kdy se hlodavci stahují za teplem a potravou do obydlených objektů) v celém areálu.
 • Riziková místa (např. potravinářské provozy, topné kolektory ap.) můžeme po dohodě ošetřovat častěji.

O technologii i ceně deratizace rozhoduje řada předem nedefinovatelných faktorů:

 • stupeň zamoření
 • poloha ošetřovaného objektu
 • stavební členitost
 • zdroje a rozvody tepla
 • potravinové zdroje a jejich dostupnost pro hlodavce
 • jiné, které jsou patrné až při průzkumu

Ochranná deratizace je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovných zvířat, životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí, zavedením souboru opatření, která směřují k jejich hubení nebo omezení jejich výskytu.

Provádíme především návrh a zavedení bariérové ochrany objektů, jejíž součástí jsou zejména opatření využívající chemických metod hubení hlodavců, hlavně pomocí rodenticidních nástrah dnes již třetí generace. Součástí naší servisní činnosti, jakožto integrované ochrany před škůdci je:

 • základní rozmístění deratizačních nástrah v uzamykatelných deratizačních staničkách, nebo jednodušších plastových jedovničkách dle deratizačního schématu
 • výstražné označení a očíslování stanovišť s deratizační nástrahou (výstražné samolepky) a jejich umístění po obvodu a uvnitř výrobních a skladovacích prostor objednatele
 • operativní rozmístnění živolovných odchytových pastí uvnitř výrobních a skladovacích prostor (dle potřeby)
 • pravidelné kontroly deratizace dle deratizačního harmonogramu (měšíčně, čtvrtletně, pololetně)
 • v rámci plošné deratizace či kontrol deratizace, provádění sběru starých nástrah a nalezených hlodavců a jejich likvidace mimo objekty objednatele
 • průzkum venkovních ploch v bezprostředním okolí objektu a provádění externí deratizace uložením nebo rozsypem do nor
 • zpracování půdorysného DDD schéma objektu se zakreslením a označením deratizačních staniček, monitorovacích míst a dalších DDD aplikačních a monitorovacích prvků
 • vystavení protokolu o provedení úkonů deratizace, jeho zasílání a archivace
 • pravidelné vyhodnocení monitoringu a evidence výskytu škůdců v tabulkách kontrol
 • aktualizace agendy dle platné legislativy – složka DDD vedená na úseku řízení jakosti (protokoly, bezpečnostní listy, povolení, osvědčení k činnosti, pojištění, zdravotní karty, tabulky monitoringu výskytu,  atd.)
 • pravidelný pohovor se zákazníkem, poradenství a řešení podnětů v rámci DDD a preventivní ochrany před škůdci

Používané přípravky:

Používáme přípravky pro aplikaci do všech prostředí v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

K těmto přípravkům lze dle potřeby přimíchat různé atraktanty (např.cukr, granulované zrno, pasty, nástrahy pevné, do vlhka aj.)